HTML format issue

I want to present HTML formatted text on a form and the only way to see the text in a correct manner is via a TWebLabel. This however does not make the text scollable.
When I import the text in the controls TWebHTMLSpan or TWebHTMLDiv the text via the HTML property the text is not wrapped. See picture below.

It should look like this!

With a TWebHTMLContainer, this should work fine:
image

Hm, I get a scrollbar now, but the text is still not wrapped! I will send the HTML in another reply.

De Landelijke Vegetatie Databank (LVD) is een gegevensbestand over de plantengroei van Nederland. In dit omvangrijke archief zijn ongeveer 650.000 recente en historische vegetatiebeschrijvingen, zogenaamde vegetatieopnamen, in geautomatiseerde vorm bijeengebracht. De gegevens weerspiegelen ruim vijfenzeventig jaar vegetatiekundig veldonderzoek en hebben betrekking op de gehele verscheidenheid van begroeiingstypen. Ze omvatten zowel aquatische als terrestrische begroeiingen, goed ontwikkelde plantengemeenschappen maar ook verarmde gemeenschappen. De waarnemingen betreffen zowel het cultuurlandschap als de halfnatuurlijke en natuurlijke landschappen, en ze bieden een omvattend beeld van de vegetatie in alle delen van ons land.

Een toelichting over achtergronden, inventaris en toepassingen van de Landelijke Vegetatie Databank is vervat in de publicatie Schatten voor de natuur. De verplichtingen die voortkomen uit Europese afspraken met betrekking tot het internationale natuurbeleid, vormden de directe aanleiding voor het samenstellen van deze publicatie in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De bedoelde Europese verplichtingen, kortweg aangeduid als Natura 2000, zijn in Nederland vervat in een aantal wettelijke taken die het behoud van de biodiversiteit in ons land moeten veiligstellen. Voor de uitvoering van deze taken bestaat een dringende behoefte aan gegevens over de desbetreffende natuurwaarden.

Binnen de internationale verplichtingen nemen de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn (VHR), de twee pijlers van Natura 2000, een prominente plaats in. In het kader van deze richtlijnen moet het Ministerie van LNV periodiek rapporteren aan de Europese Commissie. In het jaar 2007 dient gerapporteerd te worden over de periode 2001-2006, waarbij in eerste instantie gevraagd wordt om de 'staat van instandhouding' van habitattypen en soorten te beoordelen, zeg maar de toestand waarin deze habitattypen en soorten in ons land verkeren. Wat de habitattypen betreft, wordt gebruik gemaakt van de vele vegetatiegegevens die in ons land in de loop van de tijd zijn verzameld.

Projectleiding en webontwikkeling: Stephan Hennekens, WENR

test.html (2.6 KB)

Now I added another HTML container on a page and again to text wrapping.
Text is added to the container via the following event:

procedure TformMain.WebHttpRequestResponse(Sender: TObject; AResponse: string);
begin
WebHTMLContainerResponse.HTML.Add(AResponse);
end;

Is there a certain property I have to set?

When placing a TWebHTMLContainer directly on a form it works as expect. However when a copy the control on to a WebPageControlSheet the text is not wrapped.

image